Jdi na obsah Jdi na menu
 


Siamské a barmské zbarvení

12. 5. 2009

Dědičnost barev srsti – siamské a barmské zbarvení ( lokus C )

 

 

   Již mnoho let chovatelé koček  s úspěchem pracují s označením genů pro zbarvení srsti dle britského genetika R. Robinsona (1991). Ten označil „albinotický“  lokus C jako lokus, na němž se nacházejí alely, kterým vděčíme za zbarvení plné – barmské- siamské a albíny. Teoreticky se předpokládalo, že tento lokus C je zodpovědný za tvorbu enzymu, který katalyzuje reakci přeměny aminokyseliny tyrosinu na barvivo melanin.

Tento enzym se nazývá tyrosináza nebo fenoloxidáza (viz i Hypotéza o termolabilitě tyrosinázy, NCHK 1998).

   Až v roce 2005 a 2006 bylo ve studiích amerických genetiků  prokázáno, že lokus C je skutečně lokusem zodpovědným za výše uvedená zbarvení. I když se pochopitelně vědecké označení alel cb (TYR-G301R)   a cs (TYR-G227W) liší, vědci došli k těmto závěrům:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

·        u barmského zbarvení došlo v genu označovaném jako C k mutaci v kódující oblasti, která vedla k nahrazení aminokyseliny glycinu tryptofanem

·        u siamského zbarvení došlo v jiné pozici k nahrazení aminokyseliny glycinu argininem

  V důsledku těchto změn  může být napadena výkonnost enzymu, jeho chování nebo interakce s molekulami inhibitoru.V případě siamského zbarvení ovlivňuje výše uvedená záměna aminokyselin chování enzymu více, než je tomu v případě zbarvení barmského.

  Bylo potvrzeno, že alela C je dominantní nad cb a ta je dominantní nad cs. Výsledky výzkumů jsou ve shodě s představou neúplné dominance  barmské a siamské alely. Znamená to, že jedinci s genotypem cbcs jsou přechodným typem mezi oběma zbarveními, tj., že jejich srst na neokrajových částech těla má sklon k většímu tmavnutí, než je tomu u siamských koček, ale není tak tmavá, jako u koček barmských. Též barva očí neodpovídá jasně modré barvě očí, jak ji známe u siamek, ani žluté barvě barmských koček.

  Výsledky studií jsou zajímavé i proto, že k potvrzení teoretických závěrů R. Robinsona došlo teprve ve velmi nedávné době. Mnoho dalších teorií na svá ověření teprve čeká. A tak, i když se podařilo přečíst genomy mnoha organismů včetně člověka, stále zůstává mnohem více toho, co předpokládáme pouze teoreticky, než toho, co je prokázáno. I proto se domnívám, že bychom k chovu měli přistupovat s tvořivou pokorou a snažit se o co největší rozšíření našich znalostí v zájmu chovaných plemen. K tomu patří nejen sebevzdělávání, ale též smysluplné využívání informací shromážděných v plemenné knize, včetně pečlivých záznamů o defektech či jevech, které zatím nedokážeme uspokojivě vysvětlit. Domnívám se, že bez vzájemné spolupráce (včetně navázání kontaktů s chovatelskými organizacemi, vědeckými a výzkumnými pracovišti  nejen v ČR) se nelze obejít, chceme-li stavět na solidních základech a nebýt pouze další z organizací, které se nechaly oslnit třpytem výstavních pohárů.

(DH)

 

Použitá literatura:

 Tyrosinase and Tyrosinase Related Protein Alles Specify Domestic Catt Coat Color Phenotypes of the albino and brown loci, Schmidt- Küntzel, A., Eizirik, E., O´Brien ,S. J., Menotti- Raymond  M., Journal of Heredity 2005, 96 (4):289-301, April 27, 2005

 

Albinism in the domestic cat (Felis catus) is associated with thyrosinase (TYR) mutation-,Imes, D., L., Geary. L. A., Grahn, R. A. Lyons, L. A., Animal Genetics, 37, 175-178, 2006, International Society for Animal Genetics

 

 přetištěno se svolením CHS Síh, CZ